Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2016-09-28 Ogłoszenie o zamówieniu "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego" 2016-09-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 305064-2016 z dnia 05.09.2016 r. 2016-09-05 Ogłoszenie o przetargu "Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych" 2016-09-02 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-08-04 Rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-29 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-07-20 Rozstrzygnięcie przetargu "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2016-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach w ramach programu pt. Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieści Chojnice, w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1, Edukacja Przedszkolna opublikowanego w biuletynie zamówień publicznych pod nr 106981 - 2016; dnia 28.06.2016 2016-06-21 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” w ramach projektu „Poprawa efektywności oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 071-123670 dnia 12.04.2016 r. 2016-05-17 Rozstrzygnięcie przetargu: "Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice" 2016-05-13 Rozstrzygnięcie przetargu: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł" 2016-05-05 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ”Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” 2016-04-22 Rozstrzygnięcie przetargu na "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017" 2016-04-21 Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta. 2016-04-18 Rozstrzygnięcie przetargu na drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego na terenie miasta Chojnice 2016-04-01 Unieważnienie przetargu na "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017" 2016-03-29 Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice 2016-03-29 Rozstrzygnięcie zapytania o cenę "Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic" 2016-03-25 Rozstrzygnięcie przetargu "Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w Chojnicach" 2016-03-24 Rozstrzygnięcie przetargu "Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta Chojnice" 2016-03-23 Rozstrzygnięcie przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice 2016-03-15 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Morozowa w Chojnicach" 2016-03-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice" 2016-03-10 Ogłoszenie o przetargu "Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice" 2016-03-10 Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu 2016-03-09 Rozstrzygnięcie przetargu "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice" 2016-03-03 Rozstrzygnięcie przetagu "Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola w Chojnicach" 2016-02-24 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa ulic Bałuckiego, Jastruna, Leśmiana, Żeromskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Chojnicach" 2016-02-24 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa ulicy Agrestowej w Chojnicach" 2016-02-11 Rozstrzygnięcie przetargu na "Dostawę materiałów drogowych w latach 2016 - 2017"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008