Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2017-02-15 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO "Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice" 2017-02-15 Informacja z otwarcia ofert na przetargu Przebudowa ul.Człuchowskiej w Chojnicach 2017-02-14 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-02-13 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-02-10 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach" 2017-02-09 Informacja o wynikach postępowania "Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach" 2017-02-09 Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zamówienia nie przekraczającego wartości 30.000 Euro pn. „Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla 3 zadań w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego”. 2017-02-08 Ogłoszenie o zamówieniu "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019." 2017-01-31 Protokół z otwarcia ofert - "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-01-30 Protokół z otwarcia ofert - "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-01-24 Informacja o wpłynięciu ofert na przetarg pn. „Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach” 2017-01-18 Protokół spisany z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Truskawkowej, Morelowej, Czereśniowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (dwa odcinki od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczówny, Konarskiego, odcinek ul. Gdańskiej na działce Nr 1828 w Chojnicach. 2017-01-10 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach" 2016-12-23 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2016-12-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Adaptację części pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola” 2016-12-15 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 2016-12-15 Zaproszenie do składania oferty - zakup oleju napędowego 2016-11-23 Zestawienie ofert cenowych dot. Rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice z załącznikami, włącznie z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowaniem dokumentu, konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji we współpracy z komitetem rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem ds. rewitalizacji. 2016-11-07 Rozstrzygnięcie postępowania o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego" 2016-10-19 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji" 2016-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-18 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017”. 2016-10-17 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l koloru brązowego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego - popiołu z nieruchomości określonych przez zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze. 2016-10-10 Ogłoszenie o przetargu " Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-07 Informacja do przetargu nieograniczonego „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego”.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008