Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2016-11-23 Zestawienie ofert cenowych dot. Rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice z załącznikami, włącznie z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowaniem dokumentu, konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji we współpracy z komitetem rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem ds. rewitalizacji. 2016-11-07 Rozstrzygnięcie postępowania o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego" 2016-10-19 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji" 2016-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-18 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017”. 2016-10-17 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l koloru brązowego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego - popiołu z nieruchomości określonych przez zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze. 2016-10-10 Ogłoszenie o przetargu " Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-07 Informacja do przetargu nieograniczonego „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego”. 2016-09-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 305064-2016 z dnia 05.09.2016 r. 2016-09-02 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-08-04 Rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-29 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-07-26 Ogłoszenie o przetargu "Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-25 Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro „Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”. 2016-07-20 Ogłoszenie o przetargu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Niemcewicza, Tuwima, odcinek ul. Konopnickiej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem" 2016-07-20 Rozstrzygnięcie przetargu "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2016-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach w ramach programu pt. Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieści Chojnice, w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1, Edukacja Przedszkolna opublikowanego w biuletynie zamówień publicznych pod nr 106981 - 2016; dnia 28.06.2016 2016-07-08 Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą "Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych" 2016-07-07 Ogłoszenie o przetargu "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2016-06-28 Ogłoszenie o przetargu "Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach w ramach programu pt. Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieści Chojnice, w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1, Edukacja Przedszkolna." 2016-06-21 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” w ramach projektu „Poprawa efektywności oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 071-123670 dnia 12.04.2016 r. 2016-05-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO - Roboty budowlane 2016-05-17 Rozstrzygnięcie przetargu: "Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice" 2016-05-13 Rozstrzygnięcie przetargu: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł" 2016-05-05 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ”Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” 2016-04-29 Ogłoszenie o przetargu "Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008