Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2017-07-24 Ogłoszenie o zamówieniu "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-07-24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach” 2017-07-21 Ogłoszenie o przetargu na "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2017-07-21 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych" 2017-07-19 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę ciągu pieszo – rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach” o długości ok. 350 mb. 2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”. 2017-07-13 Ogłoszenie o przetargu "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakoœci edukacji przedszkolnej w Mieœcie Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-05 Informacja z otwarcia ofert na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-04 Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz. 2017-06-29 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-06-26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn." Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach" 2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r." 2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej 2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 2017-06-12 Rozstrzygnięcie przetargu "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola – roboty zewnętrzne" 2017-06-09 Informacja o wynikach postępowania dot. Budowy odcinka ul. Kartuskiej w Chojnicach 2017-06-05 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu 2017-06-01 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000 - lecia o elementy małej architektury" 2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania: „Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach” 2017-05-30 Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne” 2017-05-29 Informacja o wynikach postępowania pn. "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku" 2017-05-25 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnic" 2017-05-23 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku" 2017-05-17 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-05-16 Informacja o wynikach postępowania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-12 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-08 Informacja o wynikach postępowania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola" 2017-04-28 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008