Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2017-01-20 Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-01-18 Protokół spisany z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Truskawkowej, Morelowej, Czereśniowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (dwa odcinki od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczówny, Konarskiego, odcinek ul. Gdańskiej na działce Nr 1828 w Chojnicach. 2017-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Usługa Transportowa - wywóz nieczystości z terenów zielonych w Chojnicach do dnia 28.02.2018 2017-01-13 Ogłoszenie o przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-01-12 Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym 30.000 Euro - Bieżącą konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Chojnice 2017-01-11 Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach" 2017-01-10 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach" 2017-01-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO 2016-12-23 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2016-12-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Adaptację części pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola” 2016-12-15 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 2016-12-15 Zaproszenie do składania oferty - zakup oleju napędowego 2016-11-23 Zestawienie ofert cenowych dot. Rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice z załącznikami, włącznie z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowaniem dokumentu, konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji we współpracy z komitetem rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem ds. rewitalizacji. 2016-11-07 Rozstrzygnięcie postępowania o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu "Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego" 2016-10-19 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji" 2016-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 2016-10-18 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017”. 2016-10-17 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l koloru brązowego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego - popiołu z nieruchomości określonych przez zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze. 2016-10-10 Ogłoszenie o przetargu " Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2016-2017" 2016-10-07 Informacja do przetargu nieograniczonego „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego”. 2016-09-26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 305064-2016 z dnia 05.09.2016 r. 2016-09-02 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-08-04 Rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-29 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-07-26 Ogłoszenie o przetargu "Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-25 Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro „Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008