Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-07-24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach”

Ogłoszenie nr 500004841-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.

Chojnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach”

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555710-N-2017 
Data: 21/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52345900000, ul. ul. Stary Rynek  1, 89600   Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 971 800, e-mail buchwald@miastochojnice.pl, faks 523 972 194. 
Adres strony internetowej (url): www.miastochojnice.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
www.miastochojnice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 77000000-0 
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 77000000-0 Dodatkowy kod CPV: 77314100-5 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na mechanicznym koszeniu terenów zielonych, o wartości minimum 500 000,00 zł każda. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na mechanicznym koszeniu terenów zielonych, o wartości minimum 50 000,00 zł każda. 


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-07-31 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach" 2017-08-04 Informacja o wynikach postępowania "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008