Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-08-23 Ogłoszenie o zamówieniu "Nadzór nad robotami budowlanymi"


Polska-Chojnice: Nadzór nad robotami budowlanymi
2017/S 160-330499
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Buchwald, Jacek Domozych
Tel.: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastochojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl

I.1)Nazwa i adresy

Powiat Chojnicki
31 Stycznia 56
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Buchwald, Jacek Domozych – UM Chojnice
Tel.: +48 523966501
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl
Faks: +48 523966503
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiat.chojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.powiat.chojnice.pl

I.1)Nazwa i adresy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dyrekcyjna 2/4
Gdańsk
80-958
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Czop
Tel.: +48 587213391
E-mail: artur.czop@plk-sa.pl
Faks: +48 587215900
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:www.miastochojnice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie Usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Projektu: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rower.

II.1.2)Główny kod CPV

71247000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” aplikowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Poddziałania 9.1.2. Transport miejski, Osi Priorytetowej 9 Mobilność – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71248000

71247000

71310000

71520000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL637

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania inwestycyjnego, w szczególności:

a) Przygotowanie kompletnych projektów dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawców Robót, Dostaw i Usług (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), wsparcie Zamawiającego na Etapie prowadzenia postępowań przetargowych i wyboru, m.in. poprzez przygotowywanie projektów odpowiedzi na zgłaszane pytania;

b) Weryfikacja otrzymanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

c) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Umową oraz ustawą Prawo Budowlane;

d) Kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

e) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów;

f) Koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu;

g) Nadzór nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

h) Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego.

Usługa będzie realizowana w 2-ch Etapach:

1) Etap 1 – Przygotowanie kompletnych projektów dokumentacji przetargowych na wybór Wykonawców Robót, Dostaw i Usług (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), w tym projektów SIWZ wraz z załącznikami, wsparcie Zamawiającego na Etapie prowadzenia postępowań przetargowych i wyboru, m.in. poprzez przygotowywanie projektów odpowiedzi na zgłaszane pytania; weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

2) Etap 2 – Realizacja robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia pierwszej Umowy, określającej termin rozpoczęcia robót budowlanych (wraz z projektowaniem) w ramach Etapu 2, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Protokołu odbioru końcowego) i rozliczenia całego Projektu przez Zamawiającego.

Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:

A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

B. Gminę Miejska Chojnice

C. Gminę Miejska Człuchów

D. Powiat Chojnicki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPM.09.01.02-22-0001/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone poniżej.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykazanie wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie):

a) co najmniej 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych, obejmujących budowę lub przebudowę 1 stacji kolejowej, przy czym jej budowa lub przebudowa obejmowała łącznie:

— co najmniej 2 perony,

— co najmniej 1 przejście podziemne dla pieszych,

— urządzenia automatyki i telekomunikacji kolejowej,

— budowę lub przebudowę lub remont co najmniej czterech torów głównych,

a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji. Usługa musi dotyczyć nadzoru nad robotami budowlanymi o wartości co najmniej 10 mln zł brutto zakończonymi lub odebranymi świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego), a wartość usługi nadzoru musi być nie mniejsza niż 600 tys. zł brutto.

oraz

b) co najmniej 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy budynku, przy czym usługa musi dotyczyć robót budowlanych zakończonych lub odebranych protokołem odbioru końcowego, których wartość wynosi co najmniej 4 mln zł brutto, a wartość usługi nadzoru musi być nie mniejsza niż 100 000 PLN brutto.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć JEDZ

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyże)j:

— wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

oraz

c) wykazanie dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które wejdą w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, na poniższych stanowiskach, spełniających poniższe wymagania minimalne:

— Inżynier Projektu – min. 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Zespołu Inspektorów Nadz. Inwestor./Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta/ Kierownika Projektu/ Inwestora Zastępczego lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upływu terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 1 inwestycji o wartości min. 15 000 000 PLN brutto;

— Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno–budowlanej – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, zdobył min. 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie min. 1 inwestycji infrastrukturalnej lub kubaturowej o wartości min. 10 000 000 PLN brutto; posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego z 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…) – Dz.U. 2015, poz. 1978.

— Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył min. 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie min. 1 inwest. obejmującej kolejowe obiekty bud.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy określający warunki realizacji usługi stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/10/2017

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/10/2017

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice, Sala Konferencyjna / pokój nr 711/ IV piętro,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście

tysięcy 00/100 złotych).

2) Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form zgodnej z art. 45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4) Zasady wnoszenia wadium są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI Ustawy Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2017

BURMISTRZ
Arseniusz Finster

Pliki do pobrania:
SIWZ_-_Nadzor_18.08.2017 (573 kB)
SIWZ_-_Zalacznik_nr_1_-_OPZ_18.08.2017 (555 kB)
SIWZ_-_Zalacznik_nr_5_-_JEDZ_-_18.08.2017 (189 kB)
SIWZ_-_Zalacznik_nr_9_-_Wzo_r_Umowy_-_18.08.2017 (373 kB)
Zmiana do SIWZ - 2017-09-05 (179 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-10-10 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" 2017-10-13 Informacja o wynikach postępowania dla zadania "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - unieważnienie
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008