Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-08-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Autobusy transportu publicznego

Polska-Chojnice: Autobusy transportu publicznego
2017/S 158-326939
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Miejski
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Rekowski
Tel.: +48 523971800
E-mail: km@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastochojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.miastochojnice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zakup taboru autobusowego.

Numer referencyjny: KM.271.20.2017

II.1.2)Główny kod CPV

34121100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Chojnicach.

Zakres dostawy obejmuje dostawę 8 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostawę dokumentacji i niezbędnego oprogramowania na warunkach określonych

w SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zwane dalej „Część I ”

i „Część II”.

Część I obejmuje dostawę 5 sztuk autobusów o długości ok. 12 metrów zwanych dalej autobusami „MAXI -dwunastometrowymi”.

Część II obejmuje dostawę 3 sztuk autobusów o długości ok. 8 metrów zwanych dalej autobusami „MINI -ośmiometrowymi”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa 5 sztuk autobusów o długości ok. 12 metrów zwanych dalej autobusami „MAXI -dwunastometrowymi”.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34121100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Autobusy „MAXI dwunastometrowe”

Długość całkowita: od 11 500 mm do 12 200 mm.

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): do 2 550 mm.

Wysokość całkowita: do 3 450 mm.

Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących – co najmniej 75 łącznie.

Minimalna ilość miejsc siedzących (bez miejsca kierowcy) – 25, w tym co najmniej:

4 miejsca siedzące wykonane jako siedzenia specjalne dla pasażerów niepełnosprawnych.

Co najmniej 5 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, tj. umożliwiające pasażerowi swobodne zajęcie miejsca z poziomu podłogi bez pokonywania stopni.

Silnik wysokoprężny napędu hybrydowego o pojemności co najmniej 4,5 dm³, lecz nie większej niż 7,0 dm³ z chłodzeniem powietrza doładowanego.

Silnik Diesla spełniający poziom emisji spalin min. Euro-6.

Moc minimalna silnika wysokoprężnego 150 kW / 210KM.

Silnik spalinowy musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty

w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2015 poz. 1680).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno – eksploatacyjne / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 9

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca w odniesieniu do cz. 1 jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) w pieniądzu, poręczeniach bankowych

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa 3 sztuk autobusów o długości ok. 8 metrów zwanych dalej autobusami „MINI -ośmiometrowymi”.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Długość całkowita: od 7.000 do 8.350 mm.

Szerokość zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.

Wysokość zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.

Liczba miejsc ogółem (siedzące plus stojące) min. 34 + miejsce na wózek inwalidzki.

Ilość miejsc pasażerskich siedzących min. 14,bez siedzeń składanych

Silnik Diesla o pojemności nie więcej niż 3,0 dm³, z chłodzeniem powietrza doładowanego spełniającego normę EURO 6

Moc silnika – min. 125 kW, moment obrotowy – min. 400 Nm.

Silnik spalinowy musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty

w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2015 poz. 1680).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno – eksploatacyjne / Waga: 35

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca w części 2 jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (pięć dziesiąt tysięcy zł) w pieniądzu, poręczeniach bankowych

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia poniższych dokumentów i oświadczeń:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 do SIWZ;

— oświadczenie wykonawcy niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

nie mniejszej niż 5 000 000 PLN dla części I

nie mniejszej niż 2 000 000 PLN dla części II

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał dostawy:

co najmniej 3 sztuki fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej, hybrydowych z silnikami wysokoprężnymi, zasilanymi olejem napędowym o wartości min. 5 000 000 PLN brutto dla Części I

co najmniej 2 sztuki fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej, z silnikami wysokoprężnymi, zasilanymi olejem napędowym o wartości min. 2 000 000 PLN brutto dla Części II

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

— wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagania określone przez zamawiającego na podst. art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. w związku z paragrafem 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający tj:

a) kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu (kompletny dokument łącznie z pełnym opisem technicznym typu pojazdu),

b) kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu lub kopie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą potwierdzającą, że autobusy charakteryzują się poziomem emisji dwutlenku węgla CO2 nie większym niż 780 g/km dla Zadania nr 1 i 520 g/km dla Zadania nr 2,

c) kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu lub kopie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą potwierdzająca, że autobusy charakteryzują się zużyciem energii w okresie pełnego cyklu użytkowania i warunkach testu SORT-2 w ilości nie większej niż 8 640 000 MJ dla Zadania 1 i 5 760 000 MJ dla Zadania nr 2,

d) kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus,

e) rysunki lub schematy lub projekty wnętrza autobusu, na których widoczny będzie układ siedzeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/10/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/10/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/08/2017

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (417 kB)
opis przedmiotu zamówienia mini (345 kB)
opis przedmiotu zamówienia maxi (426 kB)
Formularz oferty cz. I (258 kB)
Formularz ofery cz. II (221 kB)
Wzór Umowy (298 kB)
załącznik nr 1 (202 kB)
Załącznik nr 2 (213 kB)
Załącznik 4A (208 kB)
Załącznik 4B (208 kB)
Odpowiedzi na pytania 1 (2 541 kB)
Odpowiedzi na pytania 2 (2 214 kB)
Zmiana do siwz - 2017-09-04 (28 kB)
Załącznik nr 3 (28 kB)
Odpowiedzi na pytania 3 (1 103 kB)
Odpowiedzi na pytania 4 (25 kB)
Odpowiedzi na pytania 5 (32 kB)
Odpowiedzi na pytania 6 (110 kB)
Zmiana ogłoszenie - 2017-09-22 (36 kB)
Odpowiedzi na pytania 7 (36 kB)
Formularz JEDZ (382 kB)
Formularz JEDZ - wersja WORD (199 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-10-09 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 2017-10-13 Informacja o unieważnieniu przetargu na zakup taboru autobusowego.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008