Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-09-29 Informacja o wynikach postępowania na "Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 w Chojnicach"

Chojnice, dnia 29.09.2017 r.

BI.271.15.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 w Chojnicach

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5”

W części I

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:

GARDENIA Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa

za cenę 2.213.678,23 zł brutto

gwarancja na roboty budowlane – 5 lat

Punktacja:

cena – 51,27 pkt, gwarancja 40 pkt

Ogółem 91,27 pkt

Pozostałe oferty:

  1. Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:

  1. Lider:

Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek
Ul. Zapolskiej 18
89-600 Chojnice

  1. Partner:

GRETASPORT Ilona Stańczyk
Ul. Podlesie 17
41-303 Dąbrowa Górnicza

Cena: 2.853.299,84 zł brutto

Gwarancja na roboty budowlane – 5 lat

Punktacja:

Cena – 39,78 pkt, gwarancja 40 pkt
Ogółem 79,78 pkt

  1. Oferta nr 3 - odrzucona:

Wo – Kop Wojciech Drewczyński
Ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

W części II

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:

GARDENIA Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa

za cenę 202.325,04 zł

gwarancja na wykonane roboty budowlane – 7 lat

gwarancja na oprawy oświetleniowe – 7 lat

Punktacja:

Cena – 60 pkt, gwarancja na oprawy oświetleniowe – 40 pkt

Ogółem – 100 pkt

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie odrzucił ofertę nr 3, złożoną przez:

Wo – Kop Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał aby na bieżni i boisku wielofunkcyjnym zastosowano nawierzchnie typu Sandwich. Potwierdzone to zostało również w odpowiedzi na pytanie nr 1 do SIWZ.

W złożonej ofercie wskazano nawierzchnię, która nie spełnia powyższych wymogów Zamawiającego.

AB/SJ

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-08-22 Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach" 2017-09-08 Informacja z otwarcia ofert "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008