Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2017-09-01 Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-08-31 Informacja w sprawie konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)”. 2017-08-25 Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice 2017-08-23 Dotyczy projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” 2017-08-12 Zarządzenie Burmistrza - Żałoba na terenie Miasta Chojnice 2017-08-09 Zmiana ogłoszenia dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice 2017-07-10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-07-07 Mammografia 2017-06-27 Ogłoszenie naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert. 2017-06-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-06-20 Zapytanie o informację publiczną - data złożenia 12.06.2017- dr Bogusław J. Feder 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice 2017-06-14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-06-14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-13 Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. 2017-06-02 Nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II Edycja 2017-05-17 Informacja o wynikach otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta. 2017-04-27 Komunikat PGNiG 2017-04-21 Informacja - 2 maja 2017 2017-04-19 Zaproszenie na zebranie ogólne sprawozdawcze mieszkańców osiedla nr 4 2017-04-06 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2017-04-04 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice 2017-03-24 Zebranie ogólne SMO nr 1 (Śródmieście) 2017-03-23 Harmonogram zebrań ogólnych sprawozdawczych samorządów mieszkańców osiedli w 2017 roku 2017-03-14 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce z o.o. Centrum Park Chojnice 2017-03-08 Zawiadomienie KM.6220.10.2016 2017-03-03 Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008