Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2009-06-09 Zawiadomienie Km 7639 – 15/09

Chojnice, 09.06.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Km 7639 – 15/09


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie zmiany decyzji znak Km 7639 – 34/08 z dnia 05.12.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie ulic Angowickiej, Piłsudskiego, Mestwina i Żwirki i Wigury, Placu Św. Jerzego, Placu Niepodległości (dz. nr 667/2, 1755, 2250/2, 2211/2, 2211/3, 2080, 2031/2, 2031/1, 2046/2, 1571, 1905/6, 1595/6, 1595/5, 1596, 1595/7, 1566/1, 1904/1, 1905/5, 1905/3, 2079, 2041/92, 2041/91, 1571, 1740/5) w zakresie dopisania działki nr 667/1 – inwestor Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja została zarejestrowana
w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy wyżej cytowanej ustawy.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu, pok. 612.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jarosław Rekowski

 


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008