Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2017-10-25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice

Chojnice, 25.10.2017r.
KM.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:             Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

Burmistrz Miasta Chojnice
podaje do publicznej wiadomości informację o

- wydaniu postanowienia z dnia 25.10.2017r. znak KM.6220.1.2017 o zawieszeniu postępowania                      w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice na działkach o nr: 121/3, 149/39, 149/15, 149/8, 2343/25, 2343/19, 2343/20, 2343/1, 2343/27, 2343/28, 2343/12, 2343/22, 2343/21, 2343/11, 2343/7, 2343/8, 136/16, 136/17, 156/20, 156/46, 156/44, 156/48, 156/50, 156/52, 156/53, 156/29, 156/28, 156/31, 156/32, 156/45, 156/49, 156/47, 156/51, 156/18, 156/5, 156/78, 156/76, 2288/3, 2288/5, 106/2, 106/1, 107/16, 107/15, 4609, 107/13, 107/19, 4623, 108/4, 108/5, 4626, 4625, 4624, 110/7, 105/1, 110/8, 105/18, 110/9, 110/24, 105/19, 110/25, 105/24, 105/47, 105/46, 105/48, 105/15, 96/3, 4371/16, 4371/5, 4370/1, 4371/6, 4371/11, 4371/10, 4371/4, 4370/2, 4371/1, 4371/8, 4371/9, 4371/15, 4371/12, 4371/13, 4371/14, 84/3, 82/5, 83/2, 216/7, 217, 218, 219, 45/5, 65, 66/1, 67/1, 67/9, 67/6, 67/7, 67/8, 64/1, 3023, 45/6, 220/4, 3024, 45/7, 3025, 43/5, 44/1, 42/2, 42/1, 46/5, 46/6, 40/5, 109/11, 109/12, 109/3, 109/5, 109/9, 109/10, 109/13, 109/14, 110/22, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/26, 110/15, 110/21, 110/16, 110/2, 5224, 110/30, 110/31, 110/4, 108/6, 86/30, 86/57, 82/19, 82/18, 45/3, 49/7, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 3026, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3251, 3070, 3071, 19/6, 21/5, 20/10, 20/2, 20/4, 21/2, 22/8, 23/4, 23/5, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3266, 3267, 3268, 3125, 3077/1, 3077/2, 27/32, 27/33, 22/12, 21/4, 24/1, 25/1, 26/20, 26/16, 26/15, 26/14, 26/19, 26/3, 26/7, 26/4, 26/5, 26/6, 26/9, 26/12, 6/2, 4431, 4419, 4420, 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4422, 1/13, 1/14, 1/12, 1/11, 1/5, 1/15, 1/17, 1/16, 1/18, 1/20, 4432, 4433/3, 4433/2, 4433/1, 4433/8, 4433/9, 4433/12, 4433/13, 4433/14, 4433/19, 4433/17, 237/626, 237/627, 4433/18, 237/663, 237/664, 237/628, 237/629, 237/630, 237/631, 237/632, 237/633, 237/634, 237/635, 237/636, 237/637, 237/638, 237/640, 237/654, 237/655, 237/576, 237/574, 237/649, 237/650, 237/657, 237/585, 237/586, 237/587, 237/588, 237/581, 237/595, 237/597, 237/596, 237/594, 237/603, 237/598, 237/602, 237/599, 237/600, 237/593, 237/623, 237/624, 4433/7, 237/277, 237/275, 237/672, 237/673, 237/668, 237/667, 237/671, 245/2, 245/1, 237/606, 237/607, 237/670, 237/509, 237/277, 237/317, 237/506, 237/318, 237/516, 237/360, 237/359, 237/365, 237/358, 237/507, 237/565, 237/564, 237/566, 237/292, 237/291, 237/290, 237/658, 237/508, 237/660, 237/661, 237/662, 237/499, 237/498, 270/7, 270/6, 297/3, 297/4, 297/5, 298/5, 301/4, 310, 299/3, 299/4, 299/1, 280, 281/1, 282/1, 283/2, 282/2, 303/2, 4369, 4365, 285/8, 272/61, 292/3, 292/4, 292/5, 294/4, 294/3, 294/2, 294/1, 2539, 637/38, 619, 622, 613/4, 294/5, 295/4, 292/9, 156/35, 156/90, 156/91, 105/13, 156/12, 105/20, 105/21, 105/14, 86/32, 86/44, 86/56, 2284/14, 2284/13, 81/24, 81/13, 3042, 3044, 237/591, 237/592, 237/579, 237/580, 237/590, 237/669, 297/6, 300 w obrębie geodezyjnym Chojnice [0001] oraz na działkach nr 173/93, 173/7, 173/97, 173/95, 173/105 w obrębie geodezyjnym Nieżychowice [0016] do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem, iż z zebranym materiałem w w/w sprawie można zapoznać się oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, pokój nr 612 w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1. Strona internetowa bip Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.bip.miastochojnice.pl;;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach;
4. Tablice ogłoszeń Samorządów Osiedlowych Nr  2, 3, 10;
5. a/a A.M.
 

Pliki do pobrania:
Skan obwieszczenia (103 kB)

Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008