Urząd Miejski w Chojnicach

2017-03-08 00:00:00 - Zawiadomienie KM.6220.10.2016

Chojnice, 08.03.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
KM.6220.10.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno – magazynową drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych zlokalizowanej na działkach ew. nr 578/1 i 578/2 przy ul. Kolejowej 5 w Chojnicach”. – jako bezprzedmiotowe.

Inwestor: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice.

Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu, pok. 612.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jarosław Rekowski
 


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach