Urząd Miejski w Chojnicach

2017-06-14 00:00:00 - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/ 20/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

z dnia 12.06.2017r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracyw ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. , poz. 1300), Uchwały nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr XXVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r., wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnice Zarządzeniem nr 28/2016.

.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

W ramach konkursu powierzone będzie zadanie z zakresu usług reintegracji zawodowej:

 

1. Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 21 uczestników/czek projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w podziale na 3 grupy

Planowana kwota na realizację zadania – 4800,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Chojnice – uczestników/czek projektu.

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadania.

 3. Dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert są przyznawane poprzez zawarcie umowy.

 4. Dotacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 5. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.

 7. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:

  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,

  2. realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice z innego tytułu,

  3. budowę, zakup nieruchomości,

  4. działalność polityczną lub religijną.

 1. Do ofert należy załączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),

 2. kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę
  o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

 1. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicachwyników konkursu dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj.:

 1. oświadczenie o przyjęciu dotacji,

 2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji,

 3. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.

 1. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 9 skutkuje nieotrzymaniem dotacji.

 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zastrzega sobie prawo do:

 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,

 2. przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 3. finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników/czek projektu

Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie 10.07.2017r. – 20.07.2017r., a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy - (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).

 

 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w zawartej umowie.

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zapewnia nieodpłatnie salę warsztatową dla potrzeb realizacji zadania publicznego.

 

 1. Oferent zobowiązany będzie do:

a) przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej w wymiarze 20 h szkol. dla każdej z 3 grup (łącznie 60 godzin)

b))przygotowania szczegółowego konspektu/ramowego programu zajęć z obowiązującymi logotypami (http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady- promowania-projektu),

c) zapewnienia nieodpłatnie dla każdego z uczestników szkolenia materiałów dydaktycznych oraz jednego dodatkowego dla potrzeb monitoringu przeprowadzanych zajęć,

d) prowadzenia imiennej listy obecności uczestników szkolenia, dziennika zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych,

e) przekazywania dokumentacji ze szkolenia w tym: zaświadczeń z obowiązującymi logotypami,

f) dostarczenia wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających warsztaty.

g) dokumentacji fotograficznej z zajęć

5) Oferent  realizujący zadanie winien dysponować kadrą dydaktyczną, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. ws. trybu nadawania licencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. 2004, Nr 238, Poz. 2393).

 2. ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu grupowego poradnictwa

specjalistycznego /grup wsparcia/ warsztatów trenerskich o  tematyce zgodnej  z przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

 1. nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WP, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przed podpisaniem umowy na świadczenie przedmiotu zamówienia czy osoba, którą Zamawiający angażuje do projektu jako personel nie pracuje w ww. instytucjach, a jeżeli pracuje, to czy w przypadku jej zatrudnienia nie dochodzi do konfliktu interesów, bądź podwójnego finansowania.1

 2. będzie w stanie prawidłowo i efektywnie realizować zadania stanowiące przedmiot Zamówienia, a zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszu strukturalnych i Funduszy Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, co potwierdzi oświadczeniem w dniu zawarcia umowy2.

 

6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań ust. 5 Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany załączyć do oferty:

 1. CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów warsztatów uprawniające do przeprowadzenia treningu,

 2. dokumenty poświadczające  doświadczenie wykonawcy z zakresu grupowego poradnictwa specjalistycznego /grup wsparcia/ warsztatów trenerskich o  tematyce zgodnej z przedmiotem niniejszego ogłoszenia tj. referencje, listy polecające, zaświadczenia o wykonaniu usługi i inne,

 

7. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

 

IV. Termin składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach przy ul. Wysokiej 1, 89-600 Chojnice (pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny MOPS tj. 89-600 Chojnice, ul. Wysoka 1 (liczy się data wpływu) do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 1500.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)– NIE OTWIERAĆ.”
 3. W przypadku ofert niekompletnych Oferent może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oceny formalnej dokona koordynator projektu.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach komisja konkursowa.
 4. Decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z jej wysokością podejmie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w formie zarządzenia w terminie do 7 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 5. Od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Miejskiegow Chojnicach oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

VI. Informacja o zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu usług reintegracji wyniosła 138634,96 zł.

Informacji na temat konkursu udziela: Magdalena Cemka – koordynator projektu – MOPS w Chojnicach ul. Wysoka 1, 89-600 tel. 52 3977121.

1 Załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, rozdz. 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu

2 ibidem

 Pliki do ściągnięcia
Zarządzenie WAPP (72 kB)
Wzór oferty (298 kB)
Wzór sprawozdania (221 kB)
Treść ogłoszenia (97 kB)

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach