Urząd Miejski w Chojnicach

2017-06-20 00:00:00 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Chojnice, 20.06.2017r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

Na podstawie art. 113 §2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353),

Burmistrz Miasta Chojnice
podaje do publicznej wiadomości informację o

- wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na działkach nr: 1/15, 1/16, 2/1, 2/2, 3/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 5, 6/2, 19/1, 19/4, 19/5, 19/6, 21/1, 22/5, 22/7, 22/8, 22/9, 22/11, 22/12, 23/3, 24/1, 25/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/12, 26/13, 26/16, 26/17, 26/18, 27/8, 27/9, 27/15, 27/16, 27/24, 27/26, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/12, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 34/1, 36/11, 36/12, 36/15, 40/5, 42, 43/5, 44/1, 45/3, 45/4, 46/4, 47/2, 48/6, 49/6, 64/1, 65, 66/1, 216/3, 216/7, 219, 220/1, 221, 222, 223, 237/6, 237/7, 237/177, 237/178, 237/180, 237/496, 237/497, 237/501, 237/505, 237/506, 237/507, 237/509, 237/510, 237/511, 237/512, 237/516, 237/550, 237/661, 240/1, 241/3, 241/6, 241/10, 241/11, 241/12, 242/1, 243/1, 244, 246/1, 248, 249/15, 250/1, 250/3, 251/8, 270/7, 272/17, 272/21,272/42, 272/61, 282/2, 283, 285/8, 286/1, 286/10, 286/12, 287/9, 287/12, 287/25, 292/9, 295/4, 303, 324/1, 325/1, 325/2, 325/3, 326, 330/5, 330/6, 330/7, 332/1, 332/2, 333/1, 333/3, 333/4, 334/1, 334/2, 335/4, 335/7, 335/8, 335/9, 336, 337, 341/11, 341/23, 366, 368/1, 370, 371, 373, 382, 389/5, 391/6, 391/8, 392, 393, 394, 395/3, 395/4, 395/5, 395/6, 396, 397, 398, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440/3, 441, 442, 443, 444/5, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 454/11, 454/17, 454/18, 454/19, 454/22, 454/26, 454/28, 454/29, 454/39, 454/44, 454/45, 484/3, 484/4, 545/1, 545/2, 613/4, 614/2, 614/5, 614/6, 619, 620/4, 620/5, 622, 637/7, 637/14, 637/16, 637/19, 637/28, 637/38, 637/39, 637/40, 637/41, 637/42, 638/5, 638/6, 639/1, 639/3, 639/9, 640, 641, 642/1, 642/2, 643/11, 643/14, 643/25, 643/26, 643/27, 643/28, 643/29, 643/30, 643/31, 643/32, 643/33, 643/35, 643/40, 643/41, 644, 645, 646/1, 646/2, 649/5, 649/13, 649/14, 650/1, 650/3, 650/4, 653/1, 653/3, 653/4, 667/1, 667/2, 669/14, 669/41, 669/46, 669/74, 669/87, 674/5, 675, 706/2, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1002/1, 1003/11, 1003/12, 1003/13, 1004, 1005/1, 1005/2, 1006, 1007/4, 1007/7, 1007/8, 1007/9, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1013, 1014/1, 1040/16, 1062/3, 1062/8, 1062/10, 1110, 1118/1, 1118/13, 1119/1, 1120/4, 1120/5, 1139/1, 1141/1, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1166, 1195/2, 1207/2, 1207/3, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1216/3, 1217, 1218, 1219, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/3, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1227/1, 1228, 1229/1, 1230/1, 1231/1, 1232/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1234, 1235, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1245/1, 1245/2, 1245/3, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1251, 1252/1, 1259, 1260/2, 1261/2, 1264/1, 1264/5, 1264/9, 1288/1, 1288/61, 1291/1, 1388, 1465/1, 1470, 1491/7, 1491/8, 1549/6, 1595/5, 1595/7, 1596, 1676/3, 1684/15, 1688/1, 1688/2, 1692, 1703/7, 1723/3, 1723/7, 1723/12, 1723/13, 1725/1, 1725/9, 1725/10, 1731/6, 1731/7, 1731/33, 1732/6, 1732/13, 1740/5, 1752/53, 1752/65, 1752/74, 1752/81, 1752/120, 1752/124, 1752/126, 1752/130, 1755, 1778/1, 1778/5, 1778/8, 1778/9, 1778/10, 1937, 1942, 1958, 1963, 2031/2, 2040/7, 2040/12, 2041/61, 2041/89, 2048/2, 2102, 2117, 2192/1, 2192/5, 2211/2, 2211/5, 2225/1, 2241/1, 2241/8, 2241/10, 2250/1, 2250/2, 2257, 2265/1, 2267/3, 2269/4, 2269/10, 2294/3, 2304, 2307/3, 2311/1, 2317/2, 2340/8, 2340/9, 2344/1, 2345/1, 2346/1, 2347/2, 2347/3, 2348/1, 2348/2, 2349/1, 2349/2, 2350/1, 2350/2, 2351/2, 2351/4, 2352/4, 2352/7, 2352/8, 2352/10, 2353/2, 2369, 2383, 2398/2, 2445, 2497/1, 2518, 2539, 2570, 2634/3, 2634/8, 3008, 3023, 3024, 3025, 3026, 3077/2, 3125, 3251, 3260, 3266, 3291, 3351, 3352/1, 3352/2, 3353/1, 3353/2, 3354, 3364, 4239, 4263/1, 4369, 4431, 4458, 4604, w obrębie geodezyjnym Chojnice [0001] oraz na działkach nr 173/105, 196, 198/3, 199/5, 200, 201, 202, 203/3, 204, w obrębie geodezyjnym Nieżychowice [0016], wszczętego w dniu 22.01.2016r. na wniosek Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z jego treścią w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, pok. 612, III piętro w godz. 8:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

  1. Strona internetowa bip Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.bip.miastochojnice.pl;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach;
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach;
  4. Tablice ogłoszeń Samorządów Osiedlowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  5. a/a A.M.

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach