Urząd Miejski w Chojnicach

2017-06-27 00:00:00 - Ogłoszenie naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

z dnia 26.06. 2017 roku

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich:

1. „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa

2. „Stop bezrobociu – start na pracę” Oś Priorytetowa: 6 Integracja Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

§ 2

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych

2) działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.

 

2. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

3. Podmioty działające na terenie Miasta Chojnice lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, 89 – 600 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2017r.

§ 3

 

 

1. Wybory kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CHOJNICACH

 

mgr ELŻBIETA SZCZEPAŃSKAPliki do ściągnięcia
Formularz - zgłoszenie kandydata do komisji (122 kB)

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach